ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓTartalom

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató a Hitelpénz Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban Hitelpénz Kft.) által megvalósított adatkezelésekre vonatkozik. A Hitelpénz Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Hitelpénz Kft. jelen adatkezelési tájékoztató további részében minden esetben adatkezelőként jelenik meg, így amennyiben a tájékoztatóban az adatkezelő kifejezés látható, úgy az alatt a Hitelpénz Kft.-t, míg amennyiben a tájékoztatóban a Hitelpénz Kft. szerepel, az alatt az adatkezelőt kell érteni.

A Hitelpénz Kft. ügyfelei számára ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújt, így különösen közreműködik az ingatlan értékesítésében, vásárlásban, bérbeadásban, bérlésben, valamint támogatja az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételét, mely esetében pl. a hitelfelvételre, értékbecslésre, illetve energetikai tanúsítvány beszerzésére stb. kell gondolni.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hitelpénz Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá a vezetőség adatvédelmi politikáját ingatlanközvetítési tevékenységével, továbbá a Hitelpénz Kft. által üzemeltetett weboldallal és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló online megkereséseivel kapcsolatban.


Az Ön adatkezelőjének adatai:

Megnevezése:

Hitelpénz Kft.

Képviselője

Schandl Tamás

Központi e-mail címe

info@homehome.huHonlapja

homehome.hu

Székhelye

2800 Tatabánya, Vadász utca 139 2/1.

A Hitelpénz Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók

Megnevezése:

C-Host Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

01 09 961790

Központi e-mail címe:

info@nethely.hu

Telefonszáma:

+36 1 445 20 40

Honlapja:

www.nethely.hu

Székhelye:

1115 Budapest, Halmi utca 29.

Feldolgozói tevékenysége:

Web-hoszting szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A weboldal adatainak tárolására szolgáló web-tárhelyet, illetve az elektronikus levelezés bonyolítására szolgáló levelezőszervert biztosítja a Hitelpénz Kft. számára.Az Érintett

Az Érintett,

 • az a személy, akinek az adatait a Hitelpénz Kft. mint adatkezelő kezeli, vagyis az az ügyfél, aki a Hitelpénz Kft.-vel kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából;

 • továbbá az a személy is, akinek az adatai közvetett módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek a Hitelpénz Kft.-hez.

Jelen tájékoztatóban fentiek alapján Önt értjük Érintett alatt.


Irányadó joganyag

A Hitelpénz Kft. tevékenysége az Európai Uniós és magyar jogi normák hatálya alatt áll. Az adatkezeléseire elsősorban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az irányadó (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), így jelen tájékoztatót is a GDPR szellemiségének megfelelően alkotta meg.

A http://eur-lex.europa.eu/legal content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon a GDPR teljes terjedelmében elérhető.

Ezen túlmenően az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell még figyelembe venni:

A Hitelpénz Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Hitelpénz Kft. vezetősége elkötelezett a személyes adatok védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Hitelpénz Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.


A tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató kizárólag azokra az adatkezelésekre terjed ki, amelyek a GDPR hatálya alá tartoznak.

A GDPR definiálja a személyes adat fogalmát, mely alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Jelen tájékoztató hatálya tehát a fent meghatározott személyes adatokra terjed ki, melyből következően nem terjed ki azon adatokra, melyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok).

A jelen tájékoztató elsősorban a Hitelpénz Kft adatkezelésére terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Hitelpénz Kft. honlapján található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra az azokat üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Hitelpénz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.


Az adatkezelés alapelvei, a kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő

A Hitelpénz Kft. az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezeli, továbbá törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Ugyanakkor a Hitelpénz Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Hitelpénz Kft. biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

A Hitelpénz Kft. jelen tájékoztató hatálya alá tartozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A Hitelpénz Kft. a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

A Hitelpénz Kft. weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a weboldal rendeltetésszerű működéséhez, ingatlanhirdetések közzétételéhez továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz.

Felhívjuk a Hitelpénz Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Kezelt személyes adatok:

 1. Azonosításhoz szükséges adatok:

 • családi és utónév,

 • születési családi és utónév,

 • születési hely, idő,

 • anyja születési neve,

 • állandó lakcím vagy tartózkodási hely,

 • azonosító okmány típusa és száma.

Az adatok kezelésének célja:

 • az Érintett személy azonosítása,

 • az Érintettel való kapcsolattartás,

 • szükség esetén az igényérvényesítés.

Ezen adatok megadása csak a szerződéskötés illetve egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat esetén kötelező.

Adatok meg nem adásának következménye: a szerződés nem köthető meg, tekintettel arra, hogy az adatok hiányában nem lehet a szerződés teljesíteni, a szerződésből származó igényeket érvényesíteni.

 1. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: 

 • az Azonosításhoz szükséges adatok (1.pont) mellett

 • az Érintett állampolgársága,

 • az a tény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tulajdonos nevében jár el

  • amennyiben az érintett más tulajdonos nevében jár el

   • a tulajdonos családi és utóneve,

   • születési családi és utóneve,

   • állampolgársága,

   • születési helye, ideje,

   • állandó lakcíme vagy tartózkodási helye,

   • valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat.

 • ha az ügyfél nem természetes személy

  • a képviseletre jogosult neve

  • beosztása

  • kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai,

  • a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértékére vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: Az adatok megadása kötelező, amennyiben a Hitelpénz Kft. és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre.

Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.

 1. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok

 • név,

 • cím,

 • telefonszám,

 • e-mail cím.

Adatkezelés célja:

 • Érintett és Hitelpénz Kft. közötti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatok meg nem adásának következménye: a Hitelpénz Kft. nem tud kapcsolatba lépni az adott személlyel, és ennél fogva nem tudja a szolgáltatást nyújtani.

4.  Ingatlannal kapcsolatos adatok: 

 • az ingatlan címe,

 • helyrajzi száma,

 • alapterülete,

 • az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai,

 • ár, bérleti díj.

Adatkezelés célja: Amennyiben az érintett kívánja értékesíteni, bérbeadni az ingatlant, ennek lehetővé tétele a Hitelpénz Kft. szolgáltatásain keresztül.

Adatok meg nem adásának következménye: ezek hiányában a Hitelpénz Kft. nem tudja a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.

 1. Ingatlanról készült fényképek: 

A Hitelpénz Kft. dolgozója az adatok felvétele során, fényképet készít az ingatlanról, abból a célból, hogy a hirdetés során felhasználja.

A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, úgy hogy a fényképeken a lehető legkevesebb személyes tárgy szerepel.

A fénykép készítése nem kötelező, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a tapasztalatok szerint a fényképes hirdetések inspirálóbban hatnak a potenciális vevői, bérlői körre, mint az ennek hiányában készítettek.

A fénykép a Hitelpénz Kft.- nél tárolásra kerül.

 1. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: 

Abban az esetben van jelentősége, amikor az Érintett ingatlant keres.

A Hitelpénz Kft. ilyen esetben az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat rögzíti (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).

A Hitelpénz Kft. az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával az igényeinek megfelelő ingatlanokról elektronikus üzenetben értesítéseket küld a kapcsolattartásra megadott e-mail címre.

 1. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

Hitelpénz Kft. általi számlakiállítás esetén, az ehhez szükséges adatok kezeli, így különösen:

 • vevő neve,

 • címe,

 • szolgáltatás meghatározása,

 • esedékesség,

 • díj összege. 1.  Igényekkel kapcsolatos adatok: 

Hitelpénz Kft. és az Érintett között kialakult jogvita esetén kezelt adatok:

 • igény jogalapja,

 • igény természete,

 • igény mértéke,

 • igényérvényesítés bizonyítékai.

Az adatkezelés jogalapjai

 1. Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A hozzájárulás az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja a Hitelpénz Kft. vonatkozásában elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Hitelpénz Kft.-vel felveszi a kapcsolatot és kezdeményezi a szolgáltatások igénybevételét.

A Hitelpénz Kft. személyes kapcsolatfelvételkor, amikor az Érintett az adatait megadja, köteles az adatkezelési tájékoztató megismerésének lehetőségét biztosítani, a hozzájárulás pedig ennek elfogadásával jön létre.

Amennyiben a kapcsolatfelvételkor az adatok megadása online történik, akkor a hozzájárulás az erre a célra szolgáló négyzet kipipálásával történik.

A Hitelpénz Kft. és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Abban az esetben a felek között létrejött szerződés az adatkezelés jogalapja, ha az Érintett a Hitelpénz Kft.-vel szerződést köt és ezzel összefüggésben a szerződésben és azzal összefüggő dokumentumokon megadja a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokat. A szerződésben mindig szerepeltetni kell az Érintett adataira vonatkozó tájékoztatást.

Amennyiben az Érintett valamely e körben lényeges adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Ilyen esetekben, ha az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az Érintett minden esetben tájékoztatást kap.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja lehet a jogszabályok – így különösen ezen tájékoztatóban megjelöltek- rendelkezése is.

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Előfordulhat olyan eset is, hogy az adatkezelés a Hitelpénz Kft, mint adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ekkor a Hitelpénz Kft.-nek lehetősége a meghatározott adatokat felhasználni ezen érdek érvényesítése céljából. Az ilyen adatkezelés csakis érdekmérlegelési teszt elvégzése, azaz egyedi elbírálás alapján lehetséges.

A Hitelpénz Kft. az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan meghatározza azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálja, hogy más jogalap szerint az adatkezelés megvalósítható-e.

Az érdekmérlegelési teszt során a Hitelpénz Kft figyelembe veszi a következőket:

 • az érintett jogainak esetleges sérelmének lehetősége,

 • azon intézkedések, amelyek az érintetti jogok esetleges sérelmét csökkentik,

 • segítségnyújtás módjait az érintetti jogérvényesítésében.


Az adatkezelés helye

A papíralapú dokumentumokat a Hitelpénz Kft. a székhelyén őrzi, valamint az adatok rögzítésre kerülnek a Hitelpénz Kft. informatikai rendszerében is.

Az egyes adatkezelések

1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Hitelpénz Kft. elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése.

Az adatkezelés során sor kerül

 • a szerződés megkötésére,

 • az adatok rögzítésére,

 • az ingatlan hirdetésére, bemutatására,

 • érdeklődők felkutatására.

Kezelt adatok köre: A kezelt személyes adatok cím alatt meghatározott 1-7. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés céljai:

 • az Érintett személyének azonosítása;

 • az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 • az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;

 • az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele;

 • a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;

 • az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása;

 • az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

 • egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

 • az Érintett és a Hitelpénz Kft. között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

 • kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;

 • a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: 

 • az Érintett hozzájárulása, az ingatlanhirdetések feladása esetén

 • valamint az Érintett és a Hitelpénz Kft. közötti szerződés teljesítése minden más esetben

Az adatkezelés időtartama: 8 év

 • Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő 10 év.

 • A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő 10 év.

Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), a Hitelpénz Kft. rögzíti az Érintett adatait és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat.

Kezelt adatok köre: 

 • a kezelt adatok cím alatt 3. és 7. pont szerinti adatok,

 • szerződéskötés esetén a kezelt adatok cím alatt 1. és 2. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés céljai:

 • az Érintett személyének azonosítása,

 • az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 • ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

 • az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

 • egyeztetés az Érintett és Hitelpénz Kft. között az ügyletre vonatkozóan

 • szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

 • az Érintett és a Hitelpénz Kft. között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

 • a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • az Érintett hozzájárulása;

 • szerződéskötés esetén az Érintett és a Hitelpénz Kft. közötti szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: 

 • Amennyiben nem jön létre szerződés, a Hitelpénz Kft. törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs.

 • Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év.

 • Amennyiben a szerződés teljesítését követően számlakiállításra kerül sor, úgy az ezt követő tíz év.

Megtekintési tanúsítvány

Az adatkezelés leírása: Amikor az Érintett számára a Hitelpénz Kft. dolgozói megmutatnak egy ingatlant, a megtekintési tanúsítványon rögzítik azt, hogy kinek, mely ingatlant mutattak meg. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Hitelpénz Kft. mutatta meg az Érintettnek.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok cím alatti 1. és 3. pont szerinti adatok, valamint a megmutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.

Az adatkezelés céljai:

 • az Érintett személyének azonosítása;

 • az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 • az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása,

 • az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

 • egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

 • szükség esetén a hiteligény felmérése, pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

 • a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: 

 • az érintett hozzájárulása,

 • szerződéskötés esetén az érintett és a Hitelpénz Kft. közötti szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Hitelpénz Kft. a jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi.

Igények, követelések érvényesítése

Az adatkezelés leírása: Az Érintett és a Hitelpénz Kft. között létrejött jogvita esetén, az igényérvényeshez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. A Hitelpénz Kft. tekintetében általában a megkerülés és a fizetési kötelezettség megtagadása azok az indokok, amelyek okán igényérvényesítésre szükség van.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a kezelt adatok cím alatti szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.

Az adatkezelés céljai:

 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

 • Szerződésszegés (megkerülés) esetén az igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • jogszabály rendelkezések, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszik,

 • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama:  az igény érvényesítéséig, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. A Hitelpénz Kft. törli az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.Rendszeres ajánlatküldések

Az adatkezelés leírása:  Az ajánlatok (hírlevelek) minden esetben az Hitelpénz Kft. szolgáltatásairól (keresett ingatlanokról) szólnak, vagy olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az Hitelpénz Kft. szolgáltatásához szorosan kapcsolódnak. A Hitelpénz Kft. kizárólag akkor küld hírlevelet, ha ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárult. Az érintett hozzájárulására sor kerülhet önállóan megfogalmazott nyilatkozatban, nyomtatványon, vagy elektronikus úton.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok cím alatt 3. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés céljai: Az Érintett külön hozzájárulása esetén ajánlatküldés.

Az adatkezelés jogalapja:  az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 

 • hozzájárulás visszavonásáig

 • vagy amíg az érintett meg nem tiltja a további, reklámozási célú adatkezelést, vagy tiltakozik a reklámozási célú adatkezelés ellen.

 • amennyiben az érintett adatai törlésre kerülnek, a reklámozási célú adatkezelés is megszűnik.

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Hitelpénz Kft. a Pmt. szerinti ügyfélátvilágítási kötelezettség érdekében is kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor rögzítik az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok cím alatti 1-2. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja: Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

Adattovábbítások

A Hitelpénz Kft. két esetben továbbít személyes adatot harmadik személy részére:

 1. ha ahhoz az Érintett egyértelműen, a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében hozzájárult,

 2. vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Adatfeldolgozás

A Hitelpénz Kft. a tevékenysége ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során a Hitelpénz Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és a Hitelpénz Kft. utasítása szerint, a Hitelpénz Kft. nevében járnak el. A Hitelpénz Kft. jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozók munkáját. Ahhoz, hogy az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vehessenek, a Hitelpénz Kft. hozzájárulására van szükség.

A Hitelpénz Kft. adatfeldolgozóként igénybe veszik a vele szerződéses jogviszonyban álló webtárhely szolgáltatót.

Az adatkezelés során az Érintettet (Önt) megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

 • helyesbítéshez való jog

 • adatkezelés korlátozása,

 • törléshez való jog

 • tiltakozáshoz való jog

 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az, az Érintett azonosításával jár együtt, valamint a Hitelpénz Kft.nek az Érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Hitelpénz Kft. egyébként is kezel az Érintettről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Hitelpénz Kft.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy a Hitelpénz Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Hitelpénz Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;

 • az Érintettről kezelt személyes adatok kategóriái;

 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Hitelpénz Kft. közölte vagy közölni fogja;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Hitelpénz Kft. az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintett nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Hitelpénz Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Hitelpénz Kft. úgy biztosítja, hogy az Érintett azonosítását követően emailben juttatja el az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat.

A Hitelpénz Kft. kéri az Érintetteket, hogy kérelmükben jelöljék meg, hogy mely személyes adatokhoz kérnek hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hitelpénz Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hitelpénz Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hitelpénz Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Érintett számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Hitelpénz Kft.nek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Hitelpénz Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hitelpénz Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Hitelpénz Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja az Érintettet.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Hitelpénz Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Hitelpénz Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat a Hitelpénz Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 • a személyes adatokat a Hitelpénz Kft.be alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Hitelpénz Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő);

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha a Hitelpénz Kft.nek az Érintett felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Hitelpénz Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje a Hitelpénz Kft.től, hogy a tőle gyűjtött adatokat, a Hitelpénz Kft. az általa megjelölt (pl.: xml, JSON, csv) formátumban bocsássa a rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy a Hitelpénz Kft. az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.


Adatbiztonsági intézkedések

A Hitelpénz Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Hitelpénz Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Hitelpénz Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Hitelpénz Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, így különösen a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről ;

 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, így különösen a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A Hitelpénz Kft. dolgozói az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

A Hitelpénz Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A Hitelpénz Kft. szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más jogi, illetve természetes személyeknek.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Hitelpénz Kft., mint adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

A Hitelpénz Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Jogorvoslat

Az Érintett személyiségi jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Bírósághoz fordulás esetén a pert az érintett a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indíthatja meg.


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410


Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a Hitelpénz Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.